Beta-glucan là chất kích thích miễn dịch trên tôm, tức là có khả năng cải thiện một hoặc nhiều phản ứng từ hệ thống không đặc hiệu của tôm.

Hiện nay, sản lượng nuôi tôm ở Việt Nam tăng đáng kể, đó là kết quả của việc mở rộng diện tích canh tác và nuôi trồng với mật độ cao dựa trên ứng dụng công nghệ hiện đại. ngành  nuôi  tôm đang đối mặt với sự phát tán của nhiều bệnh lây nhiễm, điều này gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và đang ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng bền  vững  của  ngành  công  nghiệp  nuôi tôm, cá.

Hiện nay một số bệnh phổ biến trên tôm như:  hội chứng Taura (TSV) và hội chứng đốm trắng (WSSV), cũng như các bệnh do các tác nhân Vibrio alginolyticus và  Vibrio harveyi (Yang et al., 2014) . Do đó, sử dụng các chế phẩm sinh học, hạn chế sử dụng kháng sinh để phòng và trị bệnh cho vật nuôi trong nuôi trồng thủy sản là một trong những  hướng  nghiên  cứu  và  ứng  dụng  đang được quan tâm trong đó có β –glucan.

β-glucan  là  hợp  chất  polysaccharides,  đã được sử dụng thành công như một nhân tố kích thích  miễn  dịch và đề kháng bệnh trên động vật thủy sản.